Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Retail Synergie B.V. te Lieren (hierna: Retail Synergie). Welcom is onderdeel van Retail Synergie B.V.

Retail Synergie B.V.
Waterloseweg 7a
7311 JG Apeldoorn

Persoonsgegevens die wij verwerken
Retail Synergie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Kopie ID bewijs;
 • Telecom Abonnementsvorm en noodzakelijke gegevens (vast, mobiel, gecombineerd);
 • Maandelijks besteedbaar inkomen (alleen indien noodzakelijk voor aanvraag telecom abonnement);
 • Bedrijfscontact Persoonsgegevens (zoals bovenstaand beschreven);
 • Relevante gegevens voor het in dienst nemen van personeel;

Informatie die wij automatisch verzamelen wanneer je de Welcom website gebruikt
Wij gebruiken cookies en andere hulpmiddelen (web analytics) om automatisch informatie over je te verzamelen wanneer je de Welcom website gebruikt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

De soorten informatie die wij automatisch kunnen verzamelen zijn onder andere:

 • Gegevens van wat je hebt bekeken op de desbetreffende webpagina’s;

“Gebruikersinformatie”

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Retail Synergie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Doel is de gegevens welke wij hebben verzameld middels sub-verwerkers op de juiste en eenduidige manier door te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke;
 • Gebruik van de gegevens ter ondersteuning van commerciële activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke en de sub-verwerkers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Retail Synergie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Retail Synergie / Welcom tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Retail Synergie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd voor gegevens van medewerkers. Voor gegevens welke wij verwerken voor verwerkingsverantwoordelijken hanteren wij de regels die de verwerkingsverantwoordelijke ons heeft opgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden

n.v.t.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Retail Synergie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Retail Synergie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Retail Synergie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Retail Synergie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens digitaal aanvragen op deze site.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Retail Synergie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier op onze website.
Wijzigingen Privacyverklaring

Retail Synergie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken.