Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten en potentiële klanten.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Retail Synergie worden openbaargemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik die niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen.