Algemene bepalingen:
In behandeling name privacy verzoeken

 

Kosten van verzoeken
Aan één verzoek om inzage en één verzoek om correctie zijn geen kosten verbonden. Voor herhaaldelijke verzoeken – meer dan twee keer per jaar – worden wel kosten in rekening gebracht à €20.- per verzoek.

Indiening van verzoeken
De betrokkene heeft het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen, bij voorkeur aangetekend, een schriftelijk of elektronisch verzoek om inzage in en correctie van zijn persoonsgegevens in te dienen.

Een schriftelijk of elektronisch ingediend verzoek wordt gedateerd en ondertekend, en bevat:

 • De volledige naam en voorletter en het adres van de verzoeker;
 • ​Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van verzoeker;
 • Het e-mailadres van de verzoeker.

Indien een verzoeker niet voor zichzelf, maar voor een betrokkene een verzoek indient, dan dienen ook de volgende gegevens ingevuld te worden:

 • De volledige naam en voorletters en het adres van betrokkene;
 • De geboortedatum van betrokkene;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van betrokkene.

Een verzoek tot correctie of aanvulling kan slechts worden ingediend nadat de verzoeker inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht. De betreffende gegevens worden elektronisch aan jou toegestuurd.
Het verzoek om inzage dan wel correctie moet altijd elektronisch via de website worden ingediend.

Berichtgeving ontvangst en in behandeling name
Na indienen van uw verzoek krijg je per omgaande een ontvangstbevestiging waarin de aanvraag bevestigd wordt als ook de termijn waarbinnen de aanvraag afgehandeld wordt.

Toetsing van in behandeling name
Retail Synergie betrekt bij de behandeling van een verzoek om inzage en/of correctie slechts die verwerkingen waarvoor het is aan te merken als verantwoordelijke. Indien Retail Synergie niet de verantwoordelijke is, dan zal de verzoeker hierover bericht ontvangen en dan wordt de verzoeker verwezen naar de desbetreffende organisatie.
Verder toetst Retail Synergie of het verzoek voldoet aan de gestelde eisen die besproken zijn bij indiening van verzoeken.

 

Procedure uitvoering inzage en correctie

Behandeling van verzoeken
De verzoeker geeft met indiening van het verzoek impliciet toestemming dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden door de betrokken interne medewerkers van Retail Synergie, die nodig zijn om het verzoek af te handelen.

Uitvoering inzageverzoek
Indien het verzoek wordt ingewilligd, stelt Retail Synergie binnen 4 weken de volgende gegevens ter beschikking:

 • Waarom bepaalde gegevens worden verwerkt (doel);
 • Welke soorten persoonsgegevens verzameld worden (NAW, locatie etc.);
 • Aan welke organisaties de persoonsgegevens worden doorgegeven zowel nationaal of  internationaal;
 • Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden;
 • Welke privacy rechten mensen hebben, waaronder: het recht om gegevens te wijzigen, aan te vullen, te wissen, minder gegevens te verwerken en het recht om bezwaar te maken voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Retail Synergie geeft aan van welke organisatie zij persoonsgegevens heeft ontvangen als deze gegevens niet door de Retail Synergie zelf verzameld zijn;

Een verzoek om inzage wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen.

Uitvoering correctieverzoek
Een verzoek om correctie kan slechts worden ingediend nadat de verzoeker inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht.

Retail Synergie kan een verzoek om correctie slechts honoreren indien de opgenomen gegevens aantoonbaar feitelijk onjuist zijn of voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt.

Retail Synergie deelt betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot correctie mee of en in hoeverre aan het verzoek om correctie wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

Retail Synergie voert een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk uit.

Indien de gegevens naar aanleiding van het verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, brengt Retail Synergie derden aan wie de gegevens voorafgaand aan de correctie(s) zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk op de hoogte van de aangebrachte wijzigingen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

Indien verzoeker daarom vraagt, doet Retail Synergie opgave van de derden aan wie de wijzigingen zijn medegedeeld.